Vedtægter for R.M.B.K.

Revideret den 27. januar 2011

§ 1 Navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er Roskilde Motions Badminton Klub (R.M.B.K.)

1.2 R.M.B.K. har hjemsted i Roskilde

1.3 R.M.B.K. er stiftet den 13. marts 1982

§2 Formål og mål

2.1 R.M.B.K’s formål er, at give medlemmerne mulighed for i forståelse og kammeratskab, at dyrke motionsidræt, primært badminton og eventuelt andet, idrætslig og kulturelt samvær,for derigennem at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel.

2.2 Det er R.M.B.K’s mål at tilvejbringe rimelige trænings- og andre samværs faciliteter til brug for medlemmerne.

§3 Henlæggelser til klubhusformål

3.1 For at realisere 2.2 henlægger R.M.B.K tidligere og fremtidige optjente overskud for deltagelse i Roskilde Festival inklusive renter, samt gaver og eventuelle overførelser fra R.M.B.K’s ordinære midler til klubhusformål.

3.2 Der udarbejdes selvstændigt regnskab og budget for henlæggelsen.

§4 Generalforsamling

4.1 R.M.B.K’s højeste myndighed er generalforsamlingen..

4.2 Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj og indkaldes med mindst 14. dages skriftlig varsel, af formanden.

4.3 På generalforsamlingen, har hvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme.

4.4 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der kvalificeret flertal (3/4) blandt de fremmødte stemmeberettigede, for at foretage tilføjelser til, eller ændringer af, vedtægterne.

4.5 Dagsorden på den ordinære genereralforsamling skal indeholde.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, for henlæggelser til klubhusformål.

6. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest en uge før.
7. Valg.

8. Eventuelt

4.6 Alle valg er for to år, således at formand og et bestyrelsesmedlem er på valg ulige årstal og kasserer, næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg lige årstal. Bestyrelses supleanter, revisor samt revisorsuppleant, er på valg hvert år, genvalg kan foregå til alle poster.

§5 Æresmedlemmer

5.1 Generalforsamlingen kan uddele og tilbagekalde æresmedlemsskaber.

5.2 Æresmedlemmer er ligesom bestyrelsesmedlemmer kontingentfrie.

§6 Eksklutioner.

6.1 Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der findes at virke i strid med klubbens vedtægter eller interesser.

6.2 En af bestyrelsen foretaget eksklution, kan af den ekskluderede ankes til førstkommende generalforsamling.

6.3 Medlemmer der ikke betaler kontingent rettidigt, er at betragte som udmeldte.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær genneralforsamling kan forlanges indkaldt af bestyrelsen eller minimum 25% af medlemmerne, ved indgivelse af underskrifter og motiveret dagsorden til formanden.

§8 Bestyrelsen.

8.1 Bestyrelsen er R.M.B.K’s højeste myndighed, mellem generalforsamlingerne.

8.2 Bestyrelse er under hensyntagen til klubbens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger, beslutningsdygtigt i alle klubbens forhold.

8.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8.4 Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme, afgørende.

8.5 Bestyrelsen eller et af bestyrelsen nedsat udvalg, udarbejder før sæsonens start, en banefordelingsplan, hvor medlemmernes ønsker om spilletider, tilgodeses i størst mulig udstrækning.

§9 Hæftelse og tegningsret.

9.1 Foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelset, for hvilken alene foreningen hæfter, med dens formue.

9.2 Foreningen medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller økonomisk udbytte af nogen art.

9.3 Klubben tegnes (1) af formanden eller i dennes fra vær (2) af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Bestyrelsen kan dog delegere en tilladelse til at økonomiske dispositioner, som vedrører den løbende drift, kan foretages af enten formanden eller kasserer eller andre af bestyrelsen udpeget.

9.4 I alle sager, der vedrører køb, salg, pantsætning af fast ejendom, løsøre, eller ansættelser, træffes beslutningen herom af bestyrelsen.

§10 Regnskab

10.1 R.M.B.K’s regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.

10.2 Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren 14. dage inden generalforsamlingen.

§11 Optagelse af medlemmer.

11.1 Enhver der måtte ønske det kan optages som medlem i R.M.B.K.

§12 Opløsning.

12.1 Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor opløsningen er et punkt på dagsordenen. Det kræves at 50% af medlemmerne er tilstede og at 75% af disse stemmer for forslaget. Hvis der ikke er 50% fremmøde, gennemføres afstemningen alligevel og hvis der er 75% flertal for opløsning, indkalde der inden 3 måneder, til en ny generalforsamling, med almindeligt varsel. Denne generalforsamling kan så uanset fremmødte, opløse foreningen, med 75% flertal.

12.2 Den opløsende generalforsamling, kan herefter, med almindeligt flertal, beslutte at skænke foreningens formue til velædle formål, som fastsætte regler for hvordan dette skal administreres.

12.3 Hvis der ikke fremkommer en beslutning, skal midlerne gå til støtte for motionsidræt i Roskilde Kommune og administreres af Roskilde Idræts Union.

Vedtægterne er senest revideret på R.M.B.K’s ordinære generalforsamling den 27. januar 2011.