RMBK Privatlivspolitik

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) behandler vi en række oplysninger om dig. Herunder kan du læse, hvordan vi behandler disse oplysninger.

RMBK behandler alene dine oplysninger til brug for dit medlemskab. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

RMBK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. RMBK håndterer data i sekundære systemer.

Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til?

Dine oplysninger behandles for at kunne håndtere dig som medlem i RMBK. Det omfatter følgende:

♣  Orientering om aktiviteter i klubben, fx i nyhedsbreve, eller lignende

♣  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne

♣  Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent og andre aktiviteter, der kræver betaling

♣  Afholdelse af arrangementer og aktiviteter, både sportsligt og socialt

♣  Brug af situationsbilleder taget i og omkring badmintonbaner og andre anlæg både i dagligdagen og ved særlige arrangementer og turneringer i relation til klubbens aktiviteter

♣  Registrering og offentliggørelse af resultater fra fx turneringer

♣  Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Hvis du som frivillig indtræder i RMBK’s bestyrelse, i et udvalg, er holdkaptajn eller på anden måde kontaktperson for et område eller en opgave i klubben kan dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på facebook og hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig. Vi videregiver kontaktoplysninger på frivillige til offentlige myndigheder, fx kommune, samt andre samarbejdspartnere, fx Dansk Badminton Forbund og underliggende forbund, Dansk Idræts Forbund, DGI og lignende.

Hvilke oplysninger opbevarer vi?

Som udgangspunkt behandler vi alene almindelige personoplysninger i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse samt evt. andre badmintonrelevante oplysninger.

Vi opbevarer også oplysninger om fakturaer, betalinger, og tilmelding til andre arrangementer via hjemmeside og bookingsystem.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

♣  DGI, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Badminton Forbund og underliggende forbund

♣  Offentlige myndigheder, fx Skat

Hvor får vi dine personoplysninger fra og hvor længe opbevarer vi dem?

Personoplysningerne indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til fem år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er primært bogholder og klubmedarbejder, der administrerer medlemsadministration, kontrakttimer, arrangementer med tilmelding og betaling og lignende.

De har adgang for at kunne håndtere, oprettelse og ændringer af arrangementer, og kan også se alle medlemmers almindelige oplysninger, der opbevares i systemet.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

♣  Ret til at se de oplysninger, vi har registret om dig

♣  Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

♣  Ret til rettelse af forkerte oplysninger

♣  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ifølge lovgivningen har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Roskilde MotionsBadminton Klubs officielle kontaktoplysninger:

rmbk.dk

formand@rmbk.dk

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Roskilde MotionsBadminton Klub eller af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet , som du selv har ønsket at deltage i.

Billeder

RMBK indsamler, opbevarer og anvender billeder, der er taget i forbindelse med RMBK s aktiviteter under skyldig hensyn til de ophavsretslige regler. Vore spillesteder Roskilde Skole Hanner er offentlige områder, hvilket betyder, at alle kan tage billeder på arealerne samt i lokalet, men ikke i omklædningsrummene.

RMBK følger DIF’s anvisninger vedr. offentliggørelse af billeder:

“Nogle billeder må offentliggøres på foreningens hjemmeside, andre må ikke. Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke. Det kan f.eks. være tilfældet med billeder fra en klubfest, hvor to personer kysser hinanden. I nogle idrætsgrene skal I være tilbageholdende med og måske helt undgå at offentliggøre billeder af børn.”

Fjernelse af billede – hvordan gør jeg ?

Er der et billede af dig eller dit barn, som du/I vil have fjernet fra dette site, så send en mail til formand@rmbk.dk  med henvisning til hold og galleri/side.

 

Hvor kan jeg læse mere om anvendelse af billeder på nettet?

Du kan læse mere om anvendelse af billeder på offentlige hjemmesider og hvilke muligheder du har, hvis du opdager billeder af dig eller dit barn Datatilsynet.

 

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DA:HTML

Den danske betænkning:

https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Datatilsynets vejledninger:

https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/

Foreningsvejledning:

DIF og DGI’s vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger

Senest revideret af bestyrelsen marts 2019.